داروهایی که پیامبر(ص) به آنهاسفارش کرده است Reviewed by Momizat on . شستن دستها : آنحضرت ص فرموده : «برکت طعام دروضوقبل وبعدطعام است» (یعنی شستن دستها ومضمضه) * غذاگرم وداغ میل نشود: سنت پیامبر(ص) این بود که غذاراگرم میل نمی کرد شستن دستها : آنحضرت ص فرموده : «برکت طعام دروضوقبل وبعدطعام است» (یعنی شستن دستها ومضمضه) * غذاگرم وداغ میل نشود: سنت پیامبر(ص) این بود که غذاراگرم میل نمی کرد Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » سلامت » داروهایی که پیامبر(ص) به آنهاسفارش کرده است

داروهایی که پیامبر(ص) به آنهاسفارش کرده است

داروهایی که پیامبر(ص) به آنهاسفارش کرده است

شستن دستها : آنحضرت ص فرموده : «برکت طعام دروضوقبل وبعدطعام است» (یعنی شستن دستها ومضمضه)
* غذاگرم وداغ میل نشود: سنت پیامبر(ص) این بود که غذاراگرم میل نمی کرد و از فوت کردن درآن منع می فرمود .
* نان جو : نان جوخوراک اکثرپیامبروخانواده اوبود خواص نان جوبرهمگان نمایان است وپزشکان امروزی نیزبرخواص آن تاکیددارندبه ویژه برای مریضهای دیابتی مفیداست .
* ماهی : پیامبر(ص)فرمود:«هیچ جانوری دردریا نیست مگراینکه خداوندآنرابرای بنی آدم ذبح نموده است»
* حریره : (ترکیبی ازآرد،روغن حیوانی ،شکر،شیر)که برای افرادضعیف مفیداست،حضرت عایشه (رض)می فرماید:«اگرکسی بیمارمی شدحکم می فرمود حریره ساخته شودوبه بیمارخورانده شود،دل ضعیف راتقویت وناراحتی ازقلب میزداید.
* انار: میوه بهشتی«حضرت علی (ع)می فرماید:اناررابامغزبخورید،زیرابرای معده مفیداست،نافع برای حلق،سینه وریه است وضدعفونی کننده معده ،مسکن دردصفراواسهال رادرمان میکند،اعصاب راقوی وخون راتصفیه میکند.
* زنجبیل : ابوسعیدخدری(رض)می گوید:«پادشاه روم سبدی زنجبیل برای آنحضرت هدیه فرستادوآنحضرت به همه قطعه ای دادوبه من نیز قطعه ای داد»زنجبیل باخاصیت گرم ،هضم کننده غذاست .
* پیاز :ازعایشه (رض)درموردپیازسوال شد،فرمود:«آخرین غذای رسول خدا که تناول کرددرآن پیازبود»درصحیحین آمده که اگرشخصی پیازخوردازواردشدن به مسجدخودداری کند.رسول خدا امرکردکه پیازپخته شودتابوی آن دفع گردد.
* انجیر:آنحضرت فرمود:«ازانجیرتروخشک استفاده کنید،چون انجیرجسم راتقویت،بواسیررازبین می بردومفیدبرای بیماریهاست»
* شیر : رسول خداشیررابسیاردوست داشت هرگاه شیری به اوتعارف میشدآنرا می نوشید،غذای عمده آنحضرت شیرومشتقات آن بودوکسی که شیرمی نوشداین دعا رابخواند(اللهم بارک لنافیه وزدنامنه)وفرمود:هیچ چیزدیگری جای آب وطعام رابجزشیرنمیگیرد«ترمذی»
* علاج تب :آنحضرت فرمود:«تب ازدم جهنم است،آنراباآب سردکنید»
* علاج دردوضعف چشم :سرمه بااثمد،وآن سنگی است سیاه که نوع اصلی آن درکوههای اصفهان یافت میشود که خالص است نافع چشم وبینایی راقوت می بخشدوگوشت اضافی وعفونت رازایل میکند.
* حبة السودا (سیاه دانه): آنحضرت فرمود:«حبة السودا رابرای معالجه خودلازم گیرید،زیراآن شفاازهمه دردهاست به جزمرگ»(بخاری)
* سیاه دانه یاشونیز:ضدنفخ -اگرباعسل ترکیب شودوباآب گرم تناول شود سنگ کلیه رادفع،افزاینده شیر،بازکننده خون حیض،ازبین برنده زکام،وباسرکه دردهان مضمضه شوددرددندان راساکت می کند.
* طلع(شکوفه خرما):قوه شهوت رازیاد،معده راقوی،روان راسالم،مصرف زیادباعث تنبلی معده می شود.
* ریحان :قطع کننده اسهال،فرح بخش قلب،خوشبوکننده دهان،کوبیده آن باسرکه برسرنهاده قطع کننده خون بینی است مرحم زخم و…..
* طلح(موز):«وطلح منضود»(واقعه)تقویت کننده کلیه ومثانه،ادرارآور،منی رااضافه وشکم رانرم میکند.
* عسل : فوایدعسل بیشماراست ،آنحضرت فرمود:«برشمابادبه دوشفادهنده عسل وقرآن»بلغم زدا،امراض کبدراشفا،حافظه راقوی،دندانهارامستحکم،عروق راباز،برای مثانه وکلیه مفیدوصدهافوایددیگر.
«وصلی الله علی سیدنا محمد»

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 351

ارسال یک دیدگاه


+ 1 = 3

بازگشت به بالا